OGŁOSZENIE O konkursie ofert na usługę informatyczną wdrożeniową – instalacja nowego systemu magazynowo handlowego + migracja danych, podłączenie istniejących punktów handlowych i innych kluczowych parametrów systemu

31 Gru

Data publikacji 31 grudzień 2013

Zamawiający:

Dansport Maciej Śniegórski, NIP 9691367876, ul Oriona 36, 44-117 Gliwice

ogłasza konkurs w ramach projektu:

Budowa systemu automatyzującego zarządzanie siecią franczyzową i relacjami z dostawcami

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2. – Projekt nr UDA-POIG.08.02.00-24-248/13-00

NUMER OGŁOSZENIA:10/2013/8.2

DATA OGŁOSZENIA: 31.12.2013

PRZEDMIOT OGŁOSZENIA:

Usługa informatyczna wdrożeniowa – instalacja nowego systemu magazynowo handlowego + migracja danych, podłączenie istniejących punktów handlowych i innych kluczowych parametrów systemu

GŁÓWNE KRYTERIUM:

  • Cena,

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY CZĘŚCIOWEJ: NIE

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY RÓWNOWAŻNEJ: TAK

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.01.2014r.

OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ: Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych.

TERMIN KONKURSU: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 15.01.2014 r.

FORMA SKŁADANIA OFERT:

  1. Osobiście, w siedzibie biura, przy ul. Kościuszki 62, 40-065 Katowice, lub

  2. Poprzez e-mail – na adres: biuro@dansport.com.pl

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE ZLECENIA:Maciej Śniegórski, tel 515180212

OCZEKIWANY OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 7 dni,

FORMA PŁATNOŚCI: Przelew.

Załączniki:

Zał. Nr 1 – formularz ofertowy