OGŁOSZENIE O konkursie ofert na obsługę kampanii Google adwords

5 Lip

Data publikacji 5 lipiec 2014

Zamawiający:

Dansport Maciej Śniegórski, NIP 9691367876, ul Oriona 36, 44-117 Gliwice

ogłasza konkurs w ramach projektu:

Budowa systemu automatyzującego zarządzanie siecią franczyzową i relacjami z dostawcami

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2. – Projekt nr UDA-POIG.08.02.00-24-248/13-00

NUMER OGŁOSZENIA:3/2014/8.2

DATA OGŁOSZENIA: 05.07.2014

PRZEDMIOT OGŁOSZENIA:

Obługa kampanii Google adwords (w okresie miesięcznym)

GŁÓWNE KRYTERIUM:

  • Cena/miesiąc,

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY CZĘŚCIOWEJ: NIE

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY RÓWNOWAŻNEJ: TAK

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.07.2014r.

OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ: Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 365 dni kalendarzowych.

TERMIN KONKURSU: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 20.07.2014 r.

FORMA SKŁADANIA OFERT:

  1. Osobiście, w siedzibie biura, przy ul. Kościuszki 62, 40-065 Katowice, lub

  2. Poprzez e-mail – na adres: biuro@dansport.com.pl

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE ZLECENIA:Maciej Śniegórski, tel 515180212

OCZEKIWANY OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 30 dni,

FORMA PŁATNOŚCI: Przelew.

Załączniki:

Zał. Nr 1 – formularz ofertowy