OGŁOSZENIE O konkursie ofert na: 1. Wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego na serwer główny oraz jego optymalizacja. 2. Instalacja nowego systemu franczyzowego – podłączenie istniejących punktów handlowych i innych kluczowych modułów systemu

30 Wrz

Data publikacji 30 wrzesień 2014

Zamawiający:

Dansport Maciej Śniegórski, NIP 9691367876, ul Oriona 36, 44-117 Gliwice

ogłasza konkurs w ramach projektu:

Budowa systemu automatyzującego zarządzanie siecią franczyzową i relacjami z dostawcami

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2. – Projekt nr UDA-POIG.08.02.00-24-248/13-00

NUMER OGŁOSZENIA:5/2014/8.2

DATA OGŁOSZENIA: 30.09.2014

PRZEDMIOT OGŁOSZENIA:

1. Wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego na serwer główny oraz jego optymalizacja.
2. Instalacja nowego systemu franczyzowego – podłączenie istniejących punktów handlowych i innych kluczowych modułów systemu

GŁÓWNE KRYTERIUM:

  • Cena/miesiąc,

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY CZĘŚCIOWEJ: TAK

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY RÓWNOWAŻNEJ: TAK

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 07.10.2014r.

OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ: Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 90 dni kalendarzowych.

TERMIN KONKURSU: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 0.10.2014 r.

FORMA SKŁADANIA OFERT:

  1. Osobiście, w siedzibie biura, przy ul. Kościuszki 62, 40-065 Katowice, lub

  2. Poprzez e-mail – na adres: biuro@dansport.com.pl

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE ZLECENIA:Maciej Śniegórski, tel 515180212

OCZEKIWANY OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 30 dni,

FORMA PŁATNOŚCI: Przelew.

Załączniki:

Zał. Nr 1 – formularz ofertowy