Ogłoszenie o konkursie ofert na opracowanie schematu działania systemu franczyzowego wraz z opracowaniem umowy franczyzowej i podręcznika operacyjnego.

Data publikacji 15 listopad 2013

 

Zamawiający:

Dansport Maciej Śniegórski, NIP 9691367876, ul Oriona 36, 44-117 Gliwice

ogłasza konkurs w ramach projektu:

 

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2. – Projekt nr UDA-POIG.08.02.00-24-248/13-00

NUMER OGŁOSZENIA:8/2013/8.2

DATA OGŁOSZENIA: 15.11.2013

PRZEDMIOT OGŁOSZENIA: Opracowanie schematu działania systemu franczyzowego wraz z opracowaniem umowy franczyzowej i podręcznika operacyjnego

GŁÓWNE KRYTERIUM:

  • Cena

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY CZĘŚCIOWEJ: NIE

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY RÓWNOWAŻNEJ: TAK

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.11.2013r.

OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ: Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych.

TERMIN KONKURSU: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 29.11.2013 r.

FORMA SKŁADANIA OFERT:

  1. Osobiście, w siedzibie biura, przy ul. Kościuszki 62, 40-065 Katowice, lub
  2. Poprzez e-mail – na adres: biuro@dansport.com.pl

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE ZLECENIA:Maciej Śniegórski, tel 515180212

OCZEKIWANY OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 60 dni,

FORMA PŁATNOŚCI: Przelew.

Załączniki:

Zał. Nr 1 – formularz ofertowy

Zał. Nr 2 – specyfikacja do zamówienia